การสร้างธุรกิจซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์พกพาให้ประสบความสำเร็จ

24 มิ.ย. 2554

รศ.ดร.สุชาย ธนวเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการสารสนเทศแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวเปิดงาน และเป็นร่วมเป็นวิทยากร ในงานสัมมนา “การสร้างธุรกิจซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์พกพาให้ประสบความสำเร็จ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ ดร.ธนารักษ์ อิศดิศัย ผอ.หลักสูตร M.S.SE. Apple Ecosystem, ดร.ศศิพร อุษวณวศิน M.S.SE. Google Ecosystem, ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์ ผอ. M.S.SE. Microsoft Ecosystem โดยงานนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม และบุคคลภายนอกกว่า 150 คน ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม