การบริหารมหาวิทยาลัยสไตล์ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

22 มิ.ย. 2554

การบริหารมหาวิทยาลัยสไตล์ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรยสำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การบริหารมหาวิทยาลัยสไตล์ : ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์” ให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อให้ผู้บริหารได้รับฟังประสบการณ์และแนวคิดในการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา