“ชีวิตกับความปลอดภัยในอาคาร”

21 มิ.ย. 2554

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ,วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ,วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ,หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “เสี่ยง/ไม่เสี่ยง ชีวิตคุณกับความปลอดภัยในอาคาร” โดยได้รับความสนใจจากบุคคลภายใน และภายนอกเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก  ณ  ห้องAuditorium 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน