“ ประกาศผลสื่อสร้างสรรค์”

21 มิ.ย. 2554

คณะดิจิทัลมีเดีย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานประกาศผล และมอบรางวัลโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ : SDM Contest 2011 ภายใต้หัวข้อ Digital Dream โดยได้รับเกียรติจากดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้มอบรางวัล  ซึ่งชนะเลิศประเภท  Flash Animation หรือ Visual Effect Video Clip ได้แก่ นายธนกฤต อมรนุกูล จากโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ,ชนะเลิศประเภทออกแบบ Poster  ได้แก่นางสาวกัญชพร รณรงค์ จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต และชนะเลิศประเภท Flash Game หรือ Interactive ได้แก่นายพีชระ จารงค์ จากโรงเรียน บี เอฟ เอส  ณ ห้อง 12 A02   ชั้น 12 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน