บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (Supplementary Agreement) ร่วมกับ Beijing Language and Culture University

17 มิ.ย. 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนลงนามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม กับ Beijing Language and Culture University เพื่อให้การจัดทำหลักสูตร Dual Degree Program in English Chinese Business Communication ระหว่าง 2 สถาบันบรรลุวัตถุประสงค์ เมือง  Beijing ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ก่อนหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ลงนามกับ Professor Cui Xiling อธิการบดี Beijing Language and Culture University สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะได้เดินทางมาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมแล้ว