อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงาน

9 มิ.ย. 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวเปิดการอบรมให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ร่วมให้โอวาสนักศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมการบินไทยฯ หลักสี่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)