การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)

9 มิ.ย. 2554

อ.เปรมจิต เสาวคนธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิด การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 12/12/3/2554 โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ ห้องประชุม 12A02  อาคาร 11 ชั้น 12 ZoneA มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน