อธิการบดีฯ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 1200 รูป

8 มิ.ย. 2554

          ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี และ พล.อ.ดร.เสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดีและคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 1200 รูป เนื่องในโอกาสที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารหอฉัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา