“ วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 3”

8 มิ.ย. 2554

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค สถาบันอุดมศึกษา และผู้ประกอบการ ร่วมกันจัดงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 3 เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาได้รับความรู้  ความเข้าใจ ในการดำเนินงานของสหกิจศึกษา และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสหกิจศึกษาไทย โดยได้รับเกียรติจากดร.สุเมธ  แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดงาน   ณ  ห้อง Royal Jubilee Ballroom     อาคาร IMPACT Challenger เมืองทองธานี