“สหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย”

7 มิ.ย. 2554

ศาสตราจารย์  ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย มอบรางวัลให้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในฐานะได้รับคัดเลือก สถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นในระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้รับมอบ  ในงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 3 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค สถาบันอุดมศึกษา และผู้ประกอบการ  ณ  ห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร IMPACT Challenger เมืองทองธานี