“รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 3”

7 มิ.ย. 2554

คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัลโครงงานดีเด่นในวันสหกิจศึกษาครั้งที่ 3 ดังนี้  รางวัลประเภทโครงงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รางวัล  และประเภทโครงงานดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ 3 รางวัล  ในงานสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 3 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค สถาบันอุดมศึกษา และผู้ประกอบการ  ณ  ห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร IMPACT Challenger เมืองทองธานี