ปฐมนิเทศนักศึกษา (สหกิจศึกษา) รุ่นที่ 18

7 มิ.ย. 2554

 

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา” SPU V CAN รุ่นที่ 18 จำนวน 255 คน เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความมั่นใจในด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่จะออกปฏิบัติงานยังสถานประกอบการจริง ทั้งสิ้น 4 เดือน ตามโครงการของ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา