ทบทวนแผนป้องกันยาเสพติด

6 มิ.ย. 2554

                ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และประธานคณะทำงานเชิงประเด็นด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม “ทบทวนและจัดทำแผนงาน” ให้กับเครือข่ายภาคกลางตอนบน 44 สถาบันการศึกษาในโครงการ “ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด” ประจำปี 2554 เพื่อให้ผู้แทนเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนทั้ง 44 สถาบันได้เข้าใจและตระหนักและรับรู้ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการของ คณะทำงานเชิงประเด็นการพัฒนานิสิตนักศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา

                สำหรับการประชุมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายพิเศษ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

ที่ ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง
1 นายบันลือ วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชน สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2 น.ส.สมศรี วัชรจังกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณภูมิภาค ส่วนแผนและงบประมาณภูมิภาค สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ส.