การใช้ Facebook ในการเรียนการสอน

25 พ.ค. 2554

     ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Facebook ในการเรียนการสอน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนก้าวทันการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เข้าใจเครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในด้านการบูรณาการวิธีสอนกับเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้ให้ความรู้ ณ ห้อง 1003 และ 1004 อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน