“ประชุมสภาคณบดี”

24 พ.ค. 2554

พลเอกเสรี  พุกกะมาน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานการประชุมสภาคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2553 การประชุมสามัญ ปีที่ 14  ครั้งที่ 4 และพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานสภาคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย  ณ  ห้องConvention Hall 1,2 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน