ม.ศรีปทุม อบรม “อาจารย์ใหม่” ประจำปี 2553

23 พ.ค. 2554

 

                ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่อาจารย์ใหม่ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโครงการ “อบรมอาจารย์ใหม่” ประจำปีการศึกษา 2553 ตามโครงการของ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ พุกกะมาน ห้อง 1-901 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา

                ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2554 นี้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ประกอบด้วย…

ที่ วิทยากร ตำแหน่ง หัวข้อ
1 นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ จิระโร อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา หลักการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้
2 ผศ.ดร.สุวรรณี ยหะกร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3 อ.รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ม.ศรีปทุม เทคนิคการทำ Presentation ประกอบเสียง เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน
4 พลเอก ดร.เสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดี และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จริยธรรมการเป็นอาจารย์
5 อ.อรนุช อุสาหะ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา หลักการให้คำปรึกษา
6 รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม การประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์
7 ดร.จันทร์ ชุ่มเมืองปัก ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ข้อคิดในการทำงานในมหาวิทยาลัยศรีปทุม