ดูงานบาธรูมดีไซน์

21 พ.ค. 2554

        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท นำนักศึกษาของหลักสูตรศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความรับผิดชอบต่อสังคม ณ บริษัทบาธรูมดีไซน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทธุรกิจขนาดกลาง รางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น เป็นต้น