ประชุมบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษาที่ 2/2553

19 พ.ค. 2554

 

                มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษาที่ 2/ 2553 ณ ห้องบัวหลวงแกรนรูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา

                ในโอกาสนี้ยังได้ให้เกียรติจากคณะผู้บริหารได้มาแสดงวิสัยทัศน์และชี้แจงทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี พ.ศ. 2554 ในครั้งนี้ด้วย ได้แก่

1. รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี
2. ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี
3. ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ และรักษาการคณบดีคณะบัญชี
4. อ.เปรมจิต เสาวคนธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ
5. ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านเทคโนโลยี
6. อ.วิชิต อิ่มอารมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา
7. อ.เทพ สินธวานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์

ซึ่งในปีนี้ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดังนี้…

อาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ตามระเบียบของ คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จำนวน 11 ท่าน ได้แก่

ที่ ชื่อ/สกุล คณะ ตำแหน่งวิชาการ สาขา
1 ผศ.พัฒนพงศ์ อริยสิทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
2 ผศ.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 ผศ.ดร.อมตะ ทัศนภักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศวกรรมเครื่องกล
4 ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ นิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การโฆษณา
5 ผศ.อภิรักษ์ สวัสดิ์กิจ วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศวกรรมเครื่องกล
6 ผศ.ดร.ปิยากร หวังมหาพร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐประศาสนศาสตร์
7 ผศ.นฤมล ปิ่นโต นิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
8 ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต นิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิเทศศาสตร์
9 ผศ.เอกธิดา เสริมทอง นิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
10 ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
11 ผศ.ไพจิตร ผาวัน วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศวกรรมโยธา

อาจารย์ที่อำลาเกษียณอายุ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

ที่ ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง อายุงาน
1 อ.ประจวบ แสงอินทร์ ที่ปรึกษา สำนักงานมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม 19 ปี 6 เดือน
2 ดร.ณรงค์ กาญจนานนท์ ที่ปรึกษา สำนักงานรับสมัคร 6 ปี 9 เดือน
3 ผศ.ชัยยนต์ ชิโนกุล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ 15 ปี
4 พ.อ.ประสงค์ ชิงชัย เลขานุการหลักสูตรประศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร 15 ปี
5 นายวิหาร สุขขา พนักงานยานพาหนะ 16 ปี 6 เดือน
6 นางพยุง กลิ่นโสภณ พนักงานอาคารและสถานที่ 29 ปี 11 เดือน