ศึกษาดูงานฮ่องกง

19 พ.ค. 2554

        สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ครั้งที่ 1 งาน Hong Kong Gifts & Premium Fair 2011 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่แก่นักศึกษา ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน