“สืบทอดธุรกิจครอบครัวแวดวงก่อสร้าง”

18 พ.ค. 2554

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการบรรยาย เรื่อง “กลยุทธ์การสืบทอดธุรกิจครอบครัวในแวดวงกิจการก่อสร้าง”  ได้รับเกียรติจาก คุณพลพัฒ  กรรณสูต นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท  เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และ        คุณสงกรานต์ อิสสระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ผู้อำนวยการหลักสูตร  MS.CM เป็นผู้ดำเนินรายการ  ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน