อบรมภาษาอังกฤษบุคลากร

18 พ.ค. 2554

กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา สำนักงานวิชาการ และสำนักงานทะเบียน ร่วมกันจัดอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่บุคลากรของหน่วยงาน เพราะเป็นหน่วยงานให้บริการการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกซึ่งมีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วย โดยมี ดร.วราภรณ์ ไทยมา ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา เป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ ห้องปัทมา อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน