การเตรียมพร้อมเพื่อการสอนและการผลิตสื่อ Online

15 พ.ค. 2554

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุมเพื่อความพร้อม สู่การจัดการศึกษาออนไลน์ (e-Learning) ในหัวข้อ “การเตรียมพร้อมเพื่อการสอนและการผลิตสื่อ Online” ให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับเกียรติจากคุณปัทมา เหมียนคิต Senior Instructional & Content Designer และคุณสุนทร อินโน Senior Multimedia &Content Designer เป็นวิทยากร ณ ห้องปัทมา อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน