กิจกรรมเสริมวิชาการ “หลักธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่”

13 พ.ค. 2554

หมวดวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเสริมวิชาการ“หลักธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักพุทธธรรม แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา HUM 117,114 และ124 โดยมีวิทยากรเป็น พลเอก ดร. เสรี พุกกะมาน ผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน