“เสริมความเชี่ยวชาญด้าน Mind Map”

12 พ.ค. 2554

หลักสูตรนิเทศศาสตร มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมโครงการ “Mind Map แผนที่ความคิด พิชิตความสำเร็จ” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธัญญา  ผลอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านงาน Mind Map เป็นวิทยากร ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากบุคคลาภายนอก  นักศึกษาระดับปริญญาตรี และโท เข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก  ณ  ห้องคอนเวนชั่น อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน