เตรียมความพร้อม

11 พ.ค. 2554

 

        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท จัดบรรยายพิเศษแก่ผู้สนใจทั่วไป หัวข้อ “ความท้าทายของผู้บริหารกับการจัดการความหลากหลายในอาเซียน” โดยมีนายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย และผู้จัดการทั่วไป บริษัทไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นวิทยากร ณ ห้องมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท