โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนแบบมืออาชีพ

6 พ.ค. 2554

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนแบบมืออาชีพ ให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับเกียรติ รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยสว์ ยินดีสุข จากภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยี คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม