สัมมนา “แนวทางการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอกของสมศ.รอบ3”

6 พ.ค. 2554

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทางการศึกษา “แนวทางการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอกของสมศ.รอบ3” ที่จัดโดยหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีวิทยากรรับเชิญคือ ผศ.ดร.อุทัย ดุลยเกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งมีผู้บริหาร และคณาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษา เข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน