สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยศรีปทุม

6 พ.ค. 2554

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักงานทะเบียนและวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานฝ่ายทะเบียนและฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีอาจารย์วารุณี บัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้บรรยายและพาเยี่ยมชม  ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน