พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา

4 พ.ค. 2554

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาบริหารการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ แก่ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา