เสริมความรู้นักบัญชี

3 พ.ค. 2554

         หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี หัวข้อ “การจัดการต้นทุนสมัยใหม่” โดยมีรศ.ดร.จินดา ขันทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีเป็นวิทยากร ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน