กิจกรรมเสริมวิชาการ “รักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยหลักแห่งธรรม”

2 พ.ค. 2554

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเสริมวิชาการเรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยหลักแห่งธรรม” เพื่อให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา GSC 151 ชีวิตและสภาพแวดล้อมในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง จำนวน 100 คน สามารถนำหลักธรรมตามแนวพุทธมาปรับใช้เป็นข้อปฏิบัติในในดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปรีชา ช้างขวัญยืน เป็นผู้บรรยาย ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน