งานเสวนา “เข้าให้ถึงใจ จึงได้ผลสำเร็จ”

2 พ.ค. 2554

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน “เสวนา เข้าให้ถึงใจ จึงได้ผลสำเร็จ : เมื่อซีอีโอชั้นนำของไทย มองการจัดการผ่านวิถีพุทธ เพื่อหยุดปัญหาแรงงานผสานความสำเร็จองค์กร” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังมุมมองการจัดการโดยใช้หลักพุทธธรรมจากวิทยากรคือ ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และ ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด โดย ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดี วิทยาลัยบัณฑิตด้านการจัดการ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน