อภิปรายทางวิชาการเรื่อง “การบริหารจัดการภาคสาธารณะในบริบทยุคใหม่”

29 เม.ย. 2554

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอภิปรายวิชาการในหัวข้อ “การบริหารจัดการภาคสาธารณะในบริบทยุคใหม่” โดยมีวิทยากรคือ รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, คุณวรุตม์ สถิตธนาสาร ผู้บริหารบริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด, ดร.ปิยากร หวังมหาพร ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ดำเนินการอภิปราย ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน