“ส่งเสริม และสนับสนุน”

26 เม.ย. 2554

ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม รับมอบโล่เกียรติคุณ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้าร่วมสนับสนุนในโครงการศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาระบบต้นแบบการประยุกต์ ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ในการให้บริการประชาชน ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมนำร่องเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในการใช้บริการลงทะเบียน การเข้าร่วมกิจกรรม USR และรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ เสนไสย ที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบ  ณ โรงแรมรามาการ์เด้น หลักสี่ กรุงเทพฯ