สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

25 เม.ย. 2554

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายการผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ของสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย โดยมีดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุมให้การต้อนรับ ณ ห้องออดิทอเรียม 2 ชั้น 14 อาคาร 40ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน