แถลงข่าวแจ้งจับผู้แอบอ้าง

22 เม.ย. 2554

      ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารและกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมกันแถลงข่าวแจ้งจับกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) บุรีรัมย์ เขต 3 แอบอ้างชื่อม.ศรีปทุม เปิดศูนย์การสอนที่อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.spu.ac.th/news/7719