ดุสิตธานี เยี่ยมชมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ศูนย์ให้คำปรึกษา

22 เม.ย. 2554

         นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยดุสิตธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของ ศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามโครงการ “การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” ในวิชาจิตทวิทยากับคุณภาพชีวิตและจิตวิทยาทั่วไป ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา