“การทดสอบผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

21 เม.ย. 2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถานที่เพื่อจัดการทดสอบ “การทดสอบผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” จัดโดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสอบ ชั้น6-7 อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร5) ม.ศรีปทุม บางเขน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สมศ. งานบริหารทั่วไป โทร02 216-3955 ต่อ 137