คว้ารางวัลดีเยี่ยม

20 เม.ย. 2554

            ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เจ้าของผลงานวิชาการ เรื่อง Total Quality Management and Supply Chain Management Similarities and Differences” คว้ารางวัลดีเยี่ยม ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ในการประกวดผลงานวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2554 ซึ่งจัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Excellent  Paper Award (2011) from NIDA

Dr. Assadej Vanichchinchai, Director of Ph.D and MS. programs in Logistics and Supply Chain Management of Graduate College of Management of Sripatum University, has received “Excellent Paper Award (2011)” from National Institute for Development Administration (NIDA) on 45th Anniversary of NIDA from his paper: “Vanichchinchai, A. and Igel, B. (2009), “Total Quality Management and Supply Chain Management: Similarities and Differences”, The TQM Journal, Vol.21 No.3, pp. 249-260” published by Emerald Group Publishing