การบรรยายพิเศษ เรื่อง “งานเทคนิควิธีการบริหารโครงการก่อสร้าง”

19 เม.ย. 2554

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “งานเทคนิควิธีการบริหารโครงการก่อสร้าง” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานกรรมการ บริษัท ฤทธา จำกัด เป็นวิทยากร ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.ศรีปทุม บางเขน