แจกลายเซ็นงานสัปดาห์หนังสือครั้งที่ 39

18 เม.ย. 2554

ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้แปลหนังสือ Save Big ประหยัดก้อนโต ผศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท และผศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ อาจารย์พิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ผู้แปลหนังสือ Chaotics (เคโอติก) ธุรกิจรอดได้แม้ภัยมา ร่วมกันแจกลายเซ็นที่บูท SE-ED ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 39 และนานาชาติครั้งที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์