ศูนย์วิจัยวิศวกรรมแผ่นดินไหว จัดอบรม “การเตรียมรับมือในขณะเกิดแผ่นดินไหว”

18 เม.ย. 2554

ศูนย์วิจัยวิศวกรรมแผ่นดินไหว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรม “การเตรียมรับมือในขณะเกิดแผ่นดินไหว” เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรในภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในการเตรียมรับมือในขณะเกิดแผ่นดินไหวได้อย่างปลอดภัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป หัวหน้าศูนย์วิจัยและปฏิบัติการทดลอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และอนุกรรมการสาขาผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร ณ ห้องออดิทอเรียม 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน