ประชุมอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1

12 เม.ย. 2554

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการลงนามความร่วมมือในการจัดตั้ง การประชุมระหว่างอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 เรื่อง ทิศทางและเป้าหมาย ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในยุคเศรษฐกิจความรู้ ณ เมืองมาเก๊า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน