นศ.ป.เอก เจ้าของผลงาน ”บอลโต๊ะกลม” ให้สัมภาษณ์ นสพ.มติชน

12 เม.ย. 2554

นายธนา กิติศรีวรพันธุ์ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เจ้าของผลงานการวิจัย “กีฬาบอลโต๊ะกลม” ซึ่งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาการศึกษา วิชาพลศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554 ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์มติชน ณ ลานชั้น 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน