ก้าวทันภาษี

8 เม.ย. 2554

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมเพื่อนับชั่วโมงสำหรับผู้ทำบัญชี (CPD) เรื่อง ก้าวทันกับภาษีอากร โดยมีดร.กวินทิพย์ บุญสร้าง นักตรวจสอบภาษีอากร สำนักงานบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพภากร ณ ห้องคอนเวนชั่น 1- 2 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน