คณะศิลปศาสตร์ คว้าเทพีสงกรานต์ ร่วมสืบสานในประเพณีวันสงกรานต์ ม.ศรีปทุม

7 เม.ย. 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมสรงน้ำพระพุทธมหาปัญญามุนี อภิปูชนีย์ศรีปทุม พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม และร่วมรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ตามโครงการความร่วมของ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา
ภายในงานยังได้จัดกิจกรรมประกวดเทพีสงกรานต์ และการละเล่นพื้นบ้านไทยสาธิตให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังและร่วมกันรณรงค์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป
ผลการประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2553 จะได้รับรางวัลจากผู้ให้การสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โอเรียนทอล บิวตี้ พร้อมเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 5,000 บาท, 3,000 บาท และ 2,000 ตามลำดับ ดังนี้
ชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 2 น.ส.จุฑามาศ ปันคำ คณะศิลปศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 1 น.ส.เกศกมล ทีฆาวงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 3 น.ส.สไบทิพย์ สมานวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมายเลข 4 น.ส.ปาริฉัตร สืบบุก คณะนิเทศศาสตร์