อบรมเถ้าแก่ใหม่

7 เม.ย. 2554

รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบของที่ระลึกแก่นางปราณี ขจรบุญ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศผู้อบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2554 ณ ห้องคอนเวนชั่น 1- 2 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน โดยศูนย์วิจัยธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล ดำเนินการอบรมสาขาทั่วไป และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ดำเนินการอบรมสาขาพาณิชยกรรมและสาขาดิจิทัลมีเดีย