ลงนาม MOU ประกันคุณภาพการศึกษา 9 สถาบัน

5 เม.ย. 2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดทำพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพและการจัดกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 9 สถาบัน เพื่อเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา คณะวิชา นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ภายในพิธีการลงนามความร่วมมือดังกล่าว ยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวเรื่อง “กรอบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) ระดับอุดมศึกษา” และ “มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา” ตลอดจนลงนามเครือข่ายพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมนิสิตนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
1. ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
2. ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์
คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. อาจารย์อาทิตย์ เสาธงใหญ่
ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สำหรับสถาบันอุดมศึกษา 9 สถาบัน ที่ลงนามความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพและการจัดกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
5. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
6. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
7. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
8. มหาวิทยาลัยเกริก
9. มหาวิทยาลัยศรีปทุม