ประชุมคณบดีคณะบริหารุรกิจ

4 เม.ย. 2554

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยกล่าวต้อนรับคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และตัวแทนจากสถาบันต่างๆ ในการประชุมคณบดีคณะบริหารธุกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 – 2 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน