Bug Day Bangkok 2011

1 เม.ย. 2554

ผศ.ชาญชัย ภูริปัญโญ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และเป็นวิทยากรพิเศษ ในงาน Bug Day Bangkok 2011 จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ TARAD.com เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติโดยตรง (คนวงการไอที) ที่อยาก Share และคนที่อยากฟัง ณ ลานกิจกรรม ใต้อาคาร (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน